OLUMSUZ TESBİT DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ

Olumsuz tesbit davalarının “yargılama usulü” hakkında İcra ve İflâs Kanunu’nda özel bir hüküm bulunmadığından, bu davalara, genel hükümlere göre bakılır...

Burada, uygulamada &cc ...