İSTİHKAK DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ (İİK. mad. 97/XI, XVII, XVIII)

İcra mahkemesi, istihkak davasına genel hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre[1] (HUMK. mad. 507-511) bakar.[2]

I- İstihkak davasının mutlaka duruşmalı olarak g& ...