İPTÂL DAVASININ HUKUKÎ NİTELİĞİ VE AMACI

Hakkında «haciz» işlemine girişilen (iflâsta; «iflâs kararı verilen» (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun tasarruf yetkisi, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

I- «Haciz»de ...