İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI (İİK. mad. 68/a)

İcra hukukunda itirazın geçici olarak kaldırılması, hususî (âdi) senede dayanan takiplerde, senet altındaki imzanın borçlu tarafından inkâr edilmesi (İİK.mad.60/3; 62/V) halinde söz konusu olur (İİK. mad.68a).< ...