TASARRUFUN İPTÂLİ DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ (İİK. mad. 281)

İptâl davaları,diğer hukuk davaları gibi, genel hükümlere göre açılır.

I- Dava dilekçesinde, dava konusu iptâle tabi tasarrufun ne olduğu belirtilir. Ancak, bu tasarrufun İİK. ...