OLUMSUZ TESBİT DAVALARINDA “GÖREV”, “YETKİ” ve “SÜRE” (İİK. mad.72)

 §a. Görev

Olumsuz tesbit davalarında  görevli  mahkeme  (HUMK. mad. 1-8’e göre) borçlu-davacının “borçlu olmadığını iddia ettiği ...