İCRA HUKUKUNDA «İSTİHKAK İDDİASI» KAVRAMI

I- Bilindiği gibi haciz ancak borçlunun malları üzerine konabilir (İİK. mad. 85/I).[1] Alacaklı bunun için «borçlunun elinde bulunan» mallarla birlikte, borçluya ait olup da «üç ...