TAKİP HUKUKUNDA BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI (İİK. mad. 143)

İİK. mad. 143'de «borç ödemeden aciz vesikası»nın, ‘kimler tarafından, ne zaman düzenleneceği, ne gibi sonuçlar doğuracağı ve özel siciline tescili ve bu sicilden terkini, konuları d ...