İİK.’NUN 259. MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT- HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI)

Bu maddede iki husus düzenlenmiştir: Bunlardan birincisi ihtiyati haciz isteminde bulunan alacaklıdan istenecek teminat, ikincisi ise, haksız ihtiyati haciz nedeniyle açılacak tazminat davası’dır.

§ ...