Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik

RG. 30.01.2019 T. Sayı: 30671

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

...