İLAMIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İTİRAZI (İİK.m.33/a)

Borçlu, icra emrinin tebliğinden önceki dönemde, ilamın zamanaşımına uğradığını ileri sürüyorsa, icra emrinin kendisine tebliğinden itibaren “7 gün içinde” (İİK. mad. 33/ ...