TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA “DAVACININ, BORÇLUDA GERÇEK BİR ALACAĞI BULUNMASI” KOŞULUNUN UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR

Tasarrufun iptali davalarında, davalı-3. kişi (ya da davalı-borçlu), “davacı alacaklının davalı-borçluda gerçek bir alacağının bulunmadığını” ileri sürerse, mahkemece bu durumda nasıl ...