İİK.'NUN 83/a MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bu maddede, ‘borçlu ile alacaklının, hacizden önceki bir dönemde «aslında haczedilmemesi gereken bir mal veya hakkın, haczedilebileceği» konusunda yaptığı sözleşmenin geçerli olmayacağı&rsquo ...