İPTAL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ

İptal davaları, diğer hukuk davaları gibi, genel hükümlere göre açılır.[1]

I-Dava dilekçesinde, dava konusu ipta ...