TAŞKIN (AŞKIN) HACİZ (İİK. m. 85/I)

Bilindiği gibi; İİK mad. 85/I uyarınca, “borçlunun, kendi yediinde veya üçüncü şahısta olan taşınır malları ile taşınmazlarından ve alacak ve haklarından, alacaklarının anapara, faiz ve masrafları da dahil ol ...