BORÇLUNUN DOĞMUŞ OLAN İSTİHKAKLARI, BU İSTİHKAKLARI ÜZERİNE -HENÜZ İSTİHKAKLAR DOĞMADAN- 'HACİZ İHBARNAMESİ' (İİK.89) GÖNDEREREK DAHA ÖNCE HACİZ KOYMUŞ OLAN ALACAKLILARINA MI YOKSA BUNLARI 'VERGİ BORCU'NDAN DOLAYI USULÜNE GÖRE HACİZ ETTİRMEMİŞ OLAN VERGİ DAİRESİNE Mİ -'SIRA CETVELİ' (İİK.140 vd.) YAPILMADAN- ÖDENEBİLİR?

I- Bir ‘kamu alacağı’[1]olan ‘vergi alacağı’nın nasıl takip ve tahsil olunacağı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkı ...