REHİNLİ ALACAKLININ “REHİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ” YOLUYLA TAKİP YAPMA ZORUNLULUĞU (İİK. mad. 45)

İcra ve İflâs Kanununun 45. maddesinde[1]; «rehinli alacaklar için, mutlaka rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılması gerektiği, borçlu hakkında haciz ve iflâs ...