HACZİN YAPILIŞ ŞEKLİ ve HACZİ YAPAN MEMURUN YETKİSİ (İİK. m. 80)

İİK. mad. 80’de haczin kimler tarafından ve nasıl yapılacağı düzenlenmiştir:

I- Haciz; kural olarak icra müdürü tarafından yapı ...