İCRA HUKUKUNDA KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI İÇİN DEFTER TUTULMASI (İİK.mad.270)

Bu madde «kiralayanın -kiralanan taşınmazda bulunan taşınır mallar üzerindeki- hapis hakkının defter tutularak korunması için icra dairesinden yardım istemesi» konusu düzenlenmiştir.

I-...