İSTİHKAK DAVALARINDA KANITLAR (KARİNELER) (İİK. mad. 97/a)

İstihkak davalarında ispat yükü kendisine düşen taraf (üçüncü kişi)  neyi, nasıl ispat edecektir?

§A. İstihkak davasında, isbat yükü kendisine düşen taraf (üçü ...