İCRA HUKUKUNDA İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI (İİK. mad. 68)

Alacaklının, genel haciz yolu ile ilamsız takipte gönderttiği -örnek:49- ödeme emrine borçlunun borca itiraz ederek takibi durdurması üzerine, elinde İİK. mad. 68’de öngörülen belgel ...