ALACAKLININ HACZEDİLMİŞ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİNİ İSTEME HAKKI (İİK. mad.106)

I- Haciz edilmiş malların satışını isteme hakkı kural olarak -kesin haciz sahibi- alacaklıya aittir (mad. 106/I).

Haciz isteme hakkı kişisel (ferdi) bir haktır.[1]Bu nedenle her -kesin haciz sahibi- alacaklı, ayni ma ...