TAŞINMAZ MALLARDA HACZİN NETİCELERİ (İİK. mad. 91)

I- Alacaklının, «borçlunun taşınmazının tapu kaydına haciz konulması»[1] konusundaki talebi üzerine, icra dairesi, «taşınmazın haciz edildiğini», «haczin ne miktar alacak için konulduğunu&raq ...