HACZE ÂDİ (TAKİPLİ) KATILMA (İİK. mad. 100)

Borçlusuna ait bir malı önce haczettiren alacaklının bu haczine, ayni borçlunun diğer alacaklılarının hangi koşullarla katılabilecekleri (iştirak edebilecekleri) İcra ve İflâs Kanunu’nun 100 ve 101 ve 268. maddeleri ...