TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA SÜRELER

İptal davalarının bağlı olduğu (açılabileceği) süre İİK. mad. 284’de gösterilmiştir…

I- Bu maddeye göre, iptal davasının «tasarrufun yap ...