HACİZ TÜRLERİ

İcra ve İflâs Kanunumuzda beş tür hacizden bahsedilmiştir. Bunlar;

a) Geçici (muvakkat) haciz (İİK. mad. 69/I, III)

b) Tamamlama haczi (tamamlayıcı haciz) (İİK. mad. 139)

c) İl& ...