TAŞINIR TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMLI TAKİPLER (İİK. mad. 24*)

 Taşınırın (menkulün) teslimine ilişkin takiplerin mutlaka bir  i l a m a  dayanması gerekir. Bu tür istemler, ilamsız takip konusu yapılamaz.

 I-“Taşınır teslimi”nden ma ...