İHALENİN FESHİ DAVALARINDA (ŞİKAYETLERİNDE) YARGILAMA YÖNTEMİ (İİK. mad. 134/II, c:3, 4, 5; 134/III; 134/VII)

Gerek İcra ve İflas Kanununa göre (İİK. mad. 134/II, c: 1, V) ve gerekse diğer kanunlara göre (HUMK. mad. 570, 571; 6183 s. K. mad. 99; 506 s. K. mad. 80/VI) yapılan ihalelerin bozulmasına yönelik istemlerin nerede ve nasıl incelene ...