İCRA HUKUKUNDA İSTİHKAK İDDİASI KAVRAMI

I- Bilindiği gibi haciz ancak borçlunun malları üzerine konabilir (İİK. mad. 85/I).(1) Alacaklı bunun için «borçlunun elinde bulunan» mallarla birlikte, borçluya ait olup da «&uum ...