İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYET SÜRESİ (İİK. mad. 16)

Şikayet, kural olarak süreye bağlıdır. Bu süre de, kural olarak  yedi gündür (İİK. mad. 16/I, c.2). [*] Kambiyo senetlerine özgü takip yolunda ise, şikayet süresi  beş gün< ...