İİK.nun 94. Maddesi Hakkında Bir İnceleme

İİK. mad. 94’de;

a) «İntifa hakkının haczi»,

b) «Şirket hissesinin haczi»,

c) «Elbirliği mülkiyeti (iştirak halinde mülkiyet) hissesi ...