BORÇLUNUN MÜRACAATIYLA İFLÂSA KARAR VERİLMESİ (İİK. mad. 178)

İİK. mad. 178’de, borçlunun ihtiyari iflâs talebi ile zorunlu iflâs talebi düzenlenmiştir. Yani bu maddede hangi hallerde borçlunun,ticaret mahkemesine başvurarak kendisinin iflâsına karar v ...