GENEL HACİZ YOLU İLE İLÂMSIZ TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK. mad. 50)

Genel haciz yolu ile ilamsız takiplerde, yetkili icra dairesinin hangisi (neresi) olduğu İİK. mad. 50(*)'de düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu maddede, “HUMK’nun ‘yetkiye ilişkin’ hükümlerinin (mad. ...