İİK.NUN 258. MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İİK. mad. 258’de dört husus düzenlenmiştir. Bunlar; «ihtiyati haciz kararı vermeye hangi mahkemenin yetkili olduğu», «ihtiyati haciz isteminde bulunan alacaklının mahkemeye ne gibi kanıtlar sunması gerekti ...