İLAMLI TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK. mad. 34)

İlamların icrası (uygulanması = infazı = yerine getirilmesi) her icra dairesinden istenebilir (İİK. mad. 34)[1].

I- Maddenin kesinlik taşıyan bu hükmü gereğince, “taşınmazların boşaltılma (tahliye ve tesl ...