İLAMLI TAKİPLERİN BAŞLAMASI (İİK. mad. 35)

İlamlı takip, “ilam” ya da “ilam niteliğindeki belge” (İİK. mad. 38)nin icra dairesine verilmesiyle başlar (İİK. mad. 35).

I-“İlam”, mahkeme kararının (hükmünün) tarafla ...