İİK.’NUN 88. MADDESİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İİK.’nun 88. maddesinde; haczedilen taşınır mallar hakkında alınacak olan muhafaza tedbirleri düzenlenmiştir.[1]

I- A- Haczedilen şey; a) Para ...