TAŞINMAZ REHNİ KAPSAMINDAKİ TEFERRUATIN HACZİ (İİK. mad. 83 c)

İİK. mad. 83 c’de, ipoteğin kapsamında bulunan eklentilerin (teferruatın), ipotekli taşınmaz haczedilmeden ayrı olarak haciz edilemeyeceği belirtilmiştir.

I- İcra ve İflas Kanununa -3494 sayılı Kanun ile 1988 yılında- bu mad ...