İCRA HUKUKUNDA İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI (İİK. mad. 68/a)

İtirazın geçici olarak kaldırılması, hususî (âdi) senede dayanan takiplerde, senet altındaki imzanın borçlu tarafından inkâr edilmesi (İİK. mad. 60/3; 62/V) halinde söz konusu olur (İİK. mad. 68a)....