MUVAZAA (TBK.19) NEDENİNE DAYALI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ (İİK.280/I.) AÇILMA KOŞULLARI ve SONUÇLARI

A) Davacı-alacaklı açtığı “tasarrufun iptali davası”ndan sonra (dava sırasında) yaptığı icra takibine dayanarak (bu icra takibinde takip konusu yaptığı alacağının tahsili için, bu takipteki alacağı ve ekl ...