İHTİYATİ HACİZLERİN DAHA SONRAKİ İHTİYATİ VE KESİN HACİZLERE İŞTİRAKİ (İİK.mad.268)

İİK. mad. 268 [*] 'de ; bir taraftan «İİK.'na göre ihtiyaten haczedilen bir malın, bu ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmeden, borçlunun başka alacaklıları tarafından -İİK.'na veya diğer kanunlara (öze ...