KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE İMZA İTİRAZI (İİK. mad. 170, 170b)

A- İmza itirazında bulunma şekli: İİK. mad. 170/I, c:1’de; «borçlunun İİK’nun 168. maddesinin (4) numaralı bendine göre ‘imzanın kendisine ait olmadığı’ yolundaki itirazını -5 gün içi ...