İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM (İHTİYATİ HACZİN KESİN HACZE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ) (İİK. mad. 264)

«İhtiyati haczi tamamlayan merasim» -yani; ihtiyati haczin nasıl ve ne zaman kesinleşeceği- İİK. mad. 264’de düzenlenmiştir. Başka bir ifade ile, “ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklının bundan sonra yapması g ...