TAŞINIR MALLARDA HACZİN NETİCELERİ (İİK. mad. 86)

İİK. mad. 86 [*] ’da, taşınır malın haciz edilmesinin ne gibi sonuçlar doğuracağı düzenlenmiştir.

I- Haciz, haczedilen taşınırın maliki olan borçlunun tasarruf hakkını kısıtlar. Borçlunun b ...