İHTİYATİ HACİZDE YETKİLİ MAHKEME (İİK m.50;m.258)

I- İhtiyati hacze karar vermeye yetkili mahkeme, «takibe yetkili icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesi»dir. Bu husus İİK. mad. 258/I’deki, İİK. mad. 50’ye yapılan yollamadan anlaşılmaktadır. Şu halde;

...