İSTİHKAK DAVALARINDA KANITLAR (KARİNELER) (İİK. mad. 97/a)

İstihkak davalarında (İİK. mad. 97) ispat yükü kendisine düşen taraf (üçüncü kişi) neyi, nasıl ispat edecektir?

§ A. İstihkak davasında, isba ...