İSTİHKAK DAVALARINDA YARGILAMA (İİK. m.97)

İcra mahkemesi, istihkak davasına genel hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre[1] (HMK. mad. 316-322) bakar. ...