İCRA HUKUKUNDA TEBLİGAT (İİK. mad. 21, 57)

İcra ve iflas işlerinde tebligat konusu, hem İİK. mad. 21’de ve hem de İİK. mad. 57’de düzenlenmiştir. [1] Her iki maddede de; “icraya ait tebliğlerde, Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanacağı&r ...