İCRA HUKUKUNDA TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ VE İŞLEVLERİ (İİK. mad. 58)*

Borçlu hakkında cebri icra -gerek haciz, gerek iflas ve gerekse rehnin paraya çevrilmesi yollarında- "takip talebi" ile başlar. Takip hukuku açısından "takip talebi", usul hukukun­daki "dava dilek& ...