İCRA TAKİPLERİNDE ZAMANAŞIMI (İİK. mad. 39)

Madde, “ilam” ve “noter senedine müstenit (dayalı)” takiplerin zamanaşımından bahsetmektedir. Ayrıca belirtilmemiş olmakla beraber, “senetsiz” borçlara ilişkin takipler ile &l ...